Bestaansreden GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)  brengt advies uit over beleidsvoornemens van het bestuur die alle scholen of een meerderheid hiervan aangaan. Dat betekent dat in de praktijk dat voorstellen in het personeelsbeleid en financieel beleid vaak aan de GMR moeten worden voorgelegd. Denk aan meerjarenformatiebeleid en scholingsbeleid, verdeling van de middelen en ken- en sturingsgetallen.

De GMR vertegenwoordigd met elkaar de 13 scholen van Stichting Scholengroep Holland. Niet iedere school heeft een personeelslid en/of ouder afgevaardigd. De leden van de GMR worden bij verkiezing gekozen, waarbij de MR-en van de verschillende scholen de kiesgerechtigden zijn.  De zittingsperiode van een GMR-lid  is in principe 3 jaar. De huidige GMR is gestart in januari 2013 en zal in principe in zijn geheel in januari 2016 aftreden. Diverse leden zullen zich echter herkiesbaar stellen, wat de voortgang in de GMR ten goede komt.

Bereikbaarheid

Wij zijn bereikbaar per mail op gmr@scholengroepholland.nl. Daarnaast kan er altijd contact worden opgenomen met een van de GMR-leden. Daarbij zijn al onze vergaderingen openbaar en mag iedereen aanschuiven.

Visie en missie

De GMR wilt een volwaardige medezeggenschapsrol vervullen, waarbij de standpunten en uitgangspunten van de GMR door het bestuur serieus wordt genomen en mee worden genomen in de ontwikkeling, vaststelling en uitvoering van het beleid. Dit vergroot de legitimiteit van de beslissingen onder leerkrachten en ouders.

Als dynamische sparringpartner voor het bestuur, spant de GMR zich in om het belang van medezeggenschap uit te dragen, waarbij inzicht en respect voor elkaars verantwoordelijkheden als uitgangspunt wordt erkend.

Personeelsgeleding

Oudergeleding

Martijn Deleij | voorzitter

Mirjam Hubert | secretaris

Martijn Deleij | penningmeester
en vice-voorzitter

Arjan den Breems

Anneke van Doorn

Marco Klinge

Francien Hogervorst

Jasper Limmen

Vacature

Nicole Scheffers